bip

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO

im. Mikołaja Kopernika w Radomiu

 

Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną promującą czytelnictwo, służącą w szczególności rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianiu i pogłębianiu u uczniów nawyku czytania i uczenia się przez całe życie.

 

Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać:

a/ uczniowie szkoły – na podstawie zapisów w dziennikach klasowych

b/ nauczyciele i pracownicy szkoły - na podstawie zatrudnienia w I LO

c/ rodzice uczniów – na podstawie karty czytelnika

d/ absolwenci szkoły – w czytelni biblioteki.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

 1. Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów biblioteki oraz uczestniczyć w organizowanych przez bibliotekarzy wydarzeniach kulturalnych i oświatowych.
 2. Czytelnicy mają możliwość doskonalenia umiejętności korzystania ze zbiorów i warsztatu informacyjnego biblioteki, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.
 3. Czytelnicy mogą liczyć na indywidualne doradztwo w doborze lektury.
 4. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru bibliotecznego. Do czytelni wchodzi się z czystymi rękami. Teczki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
 5. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni.
 7. Uczniowie przygotowujący się do matury, olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
 8. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, można przed upływem terminu zwrotu prosić o jego sprolongowanie.
 9. W stosunku do czytelników przetrzymujących materiały biblioteczne mogą być zastosowane kary zgodne ze Statutem Szkoły oraz z ustaleniami Rady Pedagogicznej.
 10. Prośbę czytelników o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 11. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 12. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 13. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez wypisania ich z kart czytelników.
 14. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 15. Na okres ferii zimowych czytelnicy mogą wypożyczyć jednorazowo 4 pozycje.
 16. Na okres ferii letnich (wakacji) czytelnicy mogą, po rozliczeniu się z wypożyczeń w danym roku szkolnym, wypożyczyć jednorazowo 5 książek. Termin zwrotu książek wypożyczonych na wakacje upływa 10 września.
 17. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki - karta obiegowa.
 18. Wyróżniający się czytelnicy mogą być nagradzani na koniec roku szkolnego nagrodami książkowymi.
 19. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
 20. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 21. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

LOGO JUBILEUSZU

 

brąz tarcza

 

 

 

group_52032_0e0fee_huge.jpg


 archiwum


 tablica zszo


 

GI DeutschPlus LOGO 02

WEB EKRAN


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp