I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu
PDF Drukuj
środa, 24 września 2014 12:50

Świat nie zna jeszcze ogromu ofiar poniesionych przez Polskę w tej walce. Doszczętnie zniszczenie stolicy, 5 milionów pomordowanych w obozach, kilka milionów „żywych trupów”, zrujnowanych psychicznie i fizycznie, miliony wywiezionych w głąb Rosji i rozproszonych po świecie, bezprzykładne spustoszenie gospodarcze – oto wkład Polski do tej wojny, przewyższający to, co złożyły na ołtarzu wspólnej sprawy wszystkie inne narody demokratyczne.

Polska ma zatem niezaprzeczalne prawo do szacunku i pomocy całej ludzkości cywilizowanej, stała się bowiem symbolem wierności sojuszom, bezkompromisowości i walczącej demokracji.

Testament Polski Walczącej, 1 lipca 1945 r.

Przed 75 laty, 27 września 1939 r., rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową. Tajne struktury państwa polskiego, podległe Rządowi RP na uchodźstwie nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, której 70. rocznicę również w tym roku, obchodzimy, ale  stworzenie siły moralnej, niepodległościowej tradycji, która pozwoliła przetrwać także czas komunistycznej dyktatury.

 

LIST OTWARTY PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

WYSTAWA „PRZYWÓDCY POLSKI WALCZĄCEJ"

http://pamiec.pl/pa/edukacja/akcje-i-obchody/ogolnopolskie/polskie-panstwo-podziem/artykuly

 

 
PDF Drukuj
środa, 24 września 2014 12:47

MATURA 2015

 

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej

 

 

Deklaracje maturalne wypełniane są za pośrednictwem strony: http://maturzysta.vulcan.pl

Po wejściu na stronę należy dokładnie przeczytać instrukcję. Po wypełnieniu deklaracji należy wybrać: pobierz plik, a następnie zapisać plik na swoim komputerze. Następnie należy wybrać: Pobierz plik PDF i wydrukować formularz deklaracji na drukarce.

Uczeń dostarcza do sekretariatu – do 30 września 2014 do godziny 14.00 wydrukowaną i podpisaną deklarację wypełnioną za pośrednictwem strony internetowej (pdf), natomiast wygenerowany plik ".deklaracja" przesyła pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   

W tytule wiadomości należy podać swoje imię, nazwisko i klasę.

  • Jako identyfikator szkoły należy wpisać: 146301-03109
  • Symbol oddziału/nr z dziennika - A/01:
  • Absolwenci wpisują symbol oddziału/nr z dziennika – 1/1

Ważne jest, aby kod kreskowy wydrukowanej deklaracji i kod kreskowy w przysłanym pliku był identyczny.


UWAGA! Prosimy nie wypełniać deklaracji wielkimi literami! (deklaracja będzie do ponownego wypełniania)


Uczniowie mogą dokonywać zmian w deklaracji  od dnia 01.10.2014r. do dnia 07.02.2015r. we wtorki i w czwartki w godzinach od 13.30-15.00.

Przyjmowanie deklaracji od absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2004/2005 - 2013/2014 codziennie w godzinach 8.00-15.00 w sekretariacie szkoły do dnia 7 lutego 2015roku.

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły www.kopernik.radom.pl zakładka „MATURA” oraz CKE www.cke.edu.pl i na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie www.oke.waw.pl

 

 

 

 
PDF Drukuj
poniedziałek, 08 września 2014 06:37

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

09.09.2014 (wtorek)

 

KLASY I - GODZ. 1700

 

KLASA I A                 SALA NR 14             wychowawca  p. J. WOJCIESZEK

KLASA I B                 SALA NR 1                wychowawca  p. P. BARTNIK

KLASA I C                 SALA NR 3                wychowawca  p. B. SOKOŁOWSKA

KLASA I D                 SALA NR 7                wychowawca  p. K. RAHMAN

 

KLASY  II - GODZ. 1700

 

KLASA II A               SALA NR 11             wychowawca  p. M. KRÓL

KLASA II B               SALA NR 9                wychowawca  p. S. GŁOWACKA

KLASA II C               SALA NR 8                wychowawca  p. G. WOJCIEROWSKA

KLASA II D               SALA NR 2                wychowawca  p. K. RUTKA 

 

KLASY III - GODZ. 1600

 

KLASA III A              SALA NR 9                wychowawca  p. A. BRZESKA-PAJĄK

KLASA III B              SALA NR 13             wychowawca  p. B. ULIKOWSKA

KLASA III C              SALA NR 5                wychowawca  p. M. ROMANOWSKI

KLASA III D              SALA NR 6                wychowawca  p. B. DUTKOWSKA-ŻACZEK

 

 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

(PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW ZE WSZYSTKICH ZESPOŁÓW KLASOWYCH)

GODZ. 17.45; SALA 6

 

ZEBRANIE KOMITETU STUDNIÓWKOWEGO

Klasy III - GODZ. 17.00; SALA 4

Klasy II – GODZ. 17.45; SALA 4A

 

 
PDF Drukuj
piątek, 05 września 2014 11:38

Dotyczy: realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” ustanowionego uchwałą Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r.

 

Uczniowie pochodzący z rodzin o niskim statusie ekonomicznym, w większym stopniu niż pozostali narażeni są na niepowodzenia edukacyjne związane z problemami ekonomicznymi rodziny. Brak środków finansowych na podstawowe potrzeby w gospodarstwie rodzinnym powoduje także ograniczenia w dostępie do pełnego wyposażenia dziecka w podręczniki szkolne.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest jedną z dostępnych form realizacji zadania dotyczącego wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie ekonomicznym oraz uczniów niepełnosprawnych.

 

Umożliwienie otrzymania dofinansowania zakupu podręczników uczniom niepełnosprawnym jest stworzeniem warunków równych szans oraz znacząco wpływa na eliminowanie barier o charakterze środowiskowym w dostępie do usług edukacyjnych, nie ograniczając prawa wyboru jedynie tego podręcznika, który został opracowany specjalnie dla ucznia niepełnosprawnego.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na:

1)   kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.);

2)   przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013. poz. 182) (m. in. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe) – poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.);

Należy zwrócić szczególną uwagę na uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, a które ze względu na uzasadnione przypadki i ocenę indywidualnej sytuacji życiowej rodziny wymagają pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.

3)   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – bez względu na kryterium dochodowe.

 

Zatem, w celu zapewnienia uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniom niepełnosprawnym szczególnej opieki ze strony państwa w 2014 r., zwracam się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na umożliwienie Im rozpoczęcia edukacji w nowym roku szkolnym w taki sposób, aby zagwarantowane w budżecie państwa środki na pomoc materialną  trafiły do uczniów, którzy takiej pomocy potrzebują.

 

Z poważaniem

 

 

Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

/ - /

Katarzyna Góralska

Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Źródła informacji:

-     Uchwała Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”;

-     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 poz. 1024);

 

 
PDF Drukuj
piątek, 05 września 2014 00:00

 Wyprawka Szkolna 2014/2015

 

 

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu informuje, że Rada Ministrów 29 lipca 2014 r. przyjęła do realizacji rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”.
Termin składania w szkołach wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników  i pomocy dydaktycznych upływa dnia 10 września 2014 r.
Przypominamy, że z programu mogą skorzystać:
- uczniowie uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej, klas II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego,
-  uczniowie:
1)    słabowidzący,
2)    niesłyszący,

3)    słabosłyszący,

4)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

5)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych,
z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.
- uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

 

 
PDF Drukuj
wtorek, 02 września 2014 14:22

KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW ODBĘDZIE SIĘ
3 września 2014 r.
od godz. 10.35

Uczniowie zainteresowani sprzedażą książek proszeni są o zgłaszanie się do biblioteki szkolnej.

Istnieje również możliwość sprzedaży książek poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 52