I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu
PDF Drukuj
piątek, 27 lutego 2015 19:21

75. rocznica pierwszych masowych egzekucji na FirlejuW bieżącym roku przypada 75. rocznica pierwszych masowych egzekucji na Firleju. 4 kwietnia 1940 r. zostali tu straceni mieszkańcy Wsi Gałki, Hucisko, Skłoby. Od tej daty masowe egzekucje na piaszczystych terenach między Wincentowem a Firlejem odbywały się regularnie do stycznia 1945 r. Z rąk niemieckich oprawców zginęło tu ok. 15 tys. ludzi - dokładna liczba nie jest znana, gdyż przed wyzwoleniem Niemcy dokładnie zacierali ślady ludobójstwa, paląc ciała pomordowanych w przewoźnym krematorium.

 

 


Regulamin rajdu


Kartę zgłoszenia

 
PDF Drukuj
piątek, 27 lutego 2015 19:151 marca obchodzony jest Narodowy dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data ta nie jest przypadkowa, gdyż tego dnia 1951 r. w mokotowskim więzieniu zostali zamordowani przywódcy IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: Łukasz Ciepliński i jego towarzysze walki. Tworzyli oni kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej.


2 marca 2015 r.  o godz. 10.55 w naszej szkole zostanie wyemitowana przez radiowęzeł audycja "Pamięci Żołnierzy Wyklętych" przygotowana przez uczniów kl. I a i I d pod opieką nauczycieli: Agnieszki Brzeskiej Pająk, Sylwii Głowackiej i Ewy Kutyły.  

 
PDF Drukuj
piątek, 27 lutego 2015 09:50

 

Klaudia Zegarek z klasy 2d, Dalia Giza i Michalina Mazur z klasy 2b z powodzeniem ukończyły I etap Olimpiady Medialnej, w którym na Mazowszu wzięło udział 379 uczniów.


Dziewczęta zakwalifikowały się do drugiego etapu, który odbędzie się 13 kwietnia 2015r. w Warszawie.

Opiekę nad naszą szkolną reprezentacją sprawuje p. Mariusz Wesołowski.

 
PDF Drukuj
piątek, 27 lutego 2015 09:47

Nie! dla wypalania traw


Film "NIE! dla wypalania traw"

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem od pokoleń wśród wielu rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego.
Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. 
Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków). 
Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady  giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. 
Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru  (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki. 
Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren. 
W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). 
Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce. 
Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze). Pożary traw niszczą rodzimą faunę i florę. 
Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia.  Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogachco może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. 
Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to kilku tysięcy lat. 
Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. 
W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 
CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE.
Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie niektórych województw, tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat. WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!  
Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 8), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny”. 
Art. 30 ust. 3 pkt 3 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami); "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości  do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, 
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”. 
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. 
W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się  także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej - art. 2 ust 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 ze zmianami). Naruszenie zasad określonych w akcie wykonawczym do ustawy tj. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r.  w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze (Dz. U. nr 65, poz. 600 ze zmianami), między innymi poprzez wypalanie areałów rolnych (§3 ust. 2) skutkować powinno działaniami kompetentnych organów w zakresie ograniczenia lub cofnięcia tej formy pomocy finansowej.
Podczas intensywnego prowadzenia prac rolnych na polach, także dochodzi do powstawania pożarów wskutek nieostrożności osób wykonujących te prace lub niesprawnego sprzętu technicznego.
Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę potrzebni.

Więcej pod adresem: http://www.straz.pl/home/porady/wypalanie-traw

 
PDF Drukuj
czwartek, 19 lutego 2015 10:24

I ETAP OLIMPIADY MEDIALNEJ 2015


W dniu 20 lutego 2015r. o godzinie 11.00 odbędą się zawody I stopnia Olimpiady Medialnej 2015. Wezmą w nich udział trzy uczennice naszej szkoły: Dalia Giza i Michalina Mazur z klasy 2b oraz Klaudia Zegarek z klasy 2d. Opiekę nad naszą szkolną reprezentacją sprawuje p. Mariusz Wesołowski.

Organizatorem projektu jest Fundacja Nowe Media. Trzecią edycję Olimpiady Medialnej patronatem naukowym objęli: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Oficjalna strona Olimpiady Medialnej: https://olimpiada-medialna.edu.pl/

 
PDF Drukuj
środa, 18 lutego 2015 12:07

Organizacja dnia 19.02.2015

 

 

Obchody Święta Patrona Szkoły

 

PROGRAM:

 

1. Msza Św. za duszę Mikołaja Kopernika – godz. 8.30 (kościół Fary ul. Rwańska)

 

uczestnicy: chętni uczniowie

(uczeń zgłasza chęć udziału do wychowawcy klasy – do dnia 16.02.2015)

 

2. Część artystyczna – godz. 10.55 (sala gimnastyczna I LO)

 

uczestnicy i opiekunowie:

klasa 1a – p. Agnieszka Ścieglińska

klasa 1b – p. Jolanta Wojcieszek

klasa 1c – p. Beata Sokołowska

klasa 1d – p. Grażyna Wojcierowska

oraz po 5 przedstawicieli pozostałych klas – p. E. Kutyła i p. E. Derleta

(wychowawcy zgłaszają do p. E. Kutyły nazwiska uczniów oddelegowanych do udziału)

 

3. Otwarcie wystawy pokonkursowej – godz. 12.45 (biblioteka szkolna)

 

uczestnicy:

po 2 przedstawicieli każdej klasy

(wychowawcy zgłaszają do p. E. Kutyły nazwiska uczniów oddelegowanych do udziału)

 

 

 

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 59