I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu
PDF Drukuj
poniedziałek, 08 września 2014 06:37

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

09.09.2014 (wtorek)

 

KLASY I - GODZ. 1700

 

KLASA I A                 SALA NR 14             wychowawca  p. J. WOJCIESZEK

KLASA I B                 SALA NR 1                wychowawca  p. P. BARTNIK

KLASA I C                 SALA NR 3                wychowawca  p. B. SOKOŁOWSKA

KLASA I D                 SALA NR 7                wychowawca  p. K. RAHMAN

 

KLASY  II - GODZ. 1700

 

KLASA II A               SALA NR 11             wychowawca  p. M. KRÓL

KLASA II B               SALA NR 9                wychowawca  p. S. GŁOWACKA

KLASA II C               SALA NR 8                wychowawca  p. G. WOJCIEROWSKA

KLASA II D               SALA NR 2                wychowawca  p. K. RUTKA 

 

KLASY III - GODZ. 1600

 

KLASA III A              SALA NR 9                wychowawca  p. A. BRZESKA-PAJĄK

KLASA III B              SALA NR 13             wychowawca  p. B. ULIKOWSKA

KLASA III C              SALA NR 5                wychowawca  p. M. ROMANOWSKI

KLASA III D              SALA NR 6                wychowawca  p. B. DUTKOWSKA-ŻACZEK

 

 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

(PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW ZE WSZYSTKICH ZESPOŁÓW KLASOWYCH)

GODZ. 17.45; SALA 6

 

ZEBRANIE KOMITETU STUDNIÓWKOWEGO

Klasy III - GODZ. 17.00; SALA 4

Klasy II – GODZ. 17.45; SALA 4A

 

 
PDF Drukuj
piątek, 05 września 2014 11:38

Dotyczy: realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” ustanowionego uchwałą Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r.

 

Uczniowie pochodzący z rodzin o niskim statusie ekonomicznym, w większym stopniu niż pozostali narażeni są na niepowodzenia edukacyjne związane z problemami ekonomicznymi rodziny. Brak środków finansowych na podstawowe potrzeby w gospodarstwie rodzinnym powoduje także ograniczenia w dostępie do pełnego wyposażenia dziecka w podręczniki szkolne.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest jedną z dostępnych form realizacji zadania dotyczącego wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie ekonomicznym oraz uczniów niepełnosprawnych.

 

Umożliwienie otrzymania dofinansowania zakupu podręczników uczniom niepełnosprawnym jest stworzeniem warunków równych szans oraz znacząco wpływa na eliminowanie barier o charakterze środowiskowym w dostępie do usług edukacyjnych, nie ograniczając prawa wyboru jedynie tego podręcznika, który został opracowany specjalnie dla ucznia niepełnosprawnego.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na:

1)   kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.);

2)   przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013. poz. 182) (m. in. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe) – poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.);

Należy zwrócić szczególną uwagę na uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, a które ze względu na uzasadnione przypadki i ocenę indywidualnej sytuacji życiowej rodziny wymagają pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.

3)   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – bez względu na kryterium dochodowe.

 

Zatem, w celu zapewnienia uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniom niepełnosprawnym szczególnej opieki ze strony państwa w 2014 r., zwracam się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na umożliwienie Im rozpoczęcia edukacji w nowym roku szkolnym w taki sposób, aby zagwarantowane w budżecie państwa środki na pomoc materialną  trafiły do uczniów, którzy takiej pomocy potrzebują.

 

Z poważaniem

 

 

Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

/ - /

Katarzyna Góralska

Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Źródła informacji:

-     Uchwała Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”;

-     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 poz. 1024);

 

 
PDF Drukuj
piątek, 05 września 2014 00:00

 Wyprawka Szkolna 2014/2015

 

 

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu informuje, że Rada Ministrów 29 lipca 2014 r. przyjęła do realizacji rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”.
Termin składania w szkołach wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników  i pomocy dydaktycznych upływa dnia 10 września 2014 r.
Przypominamy, że z programu mogą skorzystać:
- uczniowie uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej, klas II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego,
-  uczniowie:
1)    słabowidzący,
2)    niesłyszący,

3)    słabosłyszący,

4)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

5)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych,
z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.
- uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

 

 
PDF Drukuj
wtorek, 02 września 2014 14:22

KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW ODBĘDZIE SIĘ
3 września 2014 r.
od godz. 10.35

Uczniowie zainteresowani sprzedażą książek proszeni są o zgłaszanie się do biblioteki szkolnej.

Istnieje również możliwość sprzedaży książek poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS

 

 
PDF Drukuj
poniedziałek, 01 września 2014 09:40

STYPENDIA SOCJALNE

 

Wnioski stypendialne przyjmuje pedagog szkolny w dniach 2 - 15 września 2014r. 

 

INFORMACJE DO WYPEŁNIENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI DOCHODÓW - STYPENDIUM SZKOLNE 2014/2015

 OŚWIADCZENIE O USUNIĘCIU BRAKÓW

WNIOSEK

 
PDF Drukuj
poniedziałek, 01 września 2014 14:30

zyczenia

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 51