bip

Informacja na temat składania dokumentów w procesie rekrutacji
do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

 Od 17.05.2021 r. do 21.06.2021 r. do godz. 15:00 wniosek wraz z dokumentami można złożyć w następujący sposób:

- dostarczyć dokumenty w wersji papierowej,zapakowane w dużą kopertę, do I LO (placówki „pierwszego wyboru”).

Zaklejoną kopertę (z zapisem daty złożenia dokumentów w budynku szkoły) należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie, znajdującej się przy wejściu do szkoły od ul. Żeromskiego.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - forma preferowana) i telefonicznie.

Informacja dotycząca dodatkowych dokumentów składanych podczas rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu
na rok szkolny 2021/2022 - 
zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.) - kryteria ex-aequo

Do wniosku dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych określonych kryteriów:

 1. a) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu) Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

 1. b) opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej 

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

 1. c) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do szkoły ponadpodstawowej wypełnione przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

Wzór oświadczenia o wielodzietności - do pobrania tutaj

 1. d) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 roku poz. 511, z późń. zm.) -

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

 1. e) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem -

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata (Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem” lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka wypełnione przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

Wzór oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka - do pobrania tutaj

 1. f) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 998, 1076, 1544 i 2245 oraz z 2019 roku poz. 730) -

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

Zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

W celu wycofania wniosku złożonego do I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Radomiu należy złożyć podanie do Komisji Rekrutacyjnej, zgodnie z przedstawionym wzorem (kliknij).

Podanie można złożyć w następujący sposób:

- dostarczyć w wersji papierowej,zapakowane w dużą kopertę, do I LO (placówki „pierwszego wyboru”).

Zaklejoną kopertę (z zapisem daty złożenia dokumentów w budynku szkoły) należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie, znajdującej się przy wejściu do szkoły od ul. Żeromskiego.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - forma preferowana) i telefonicznie.

Zmiany preferencji w pierwszym etapie rekrutacji można dokonać od 17.05.2021 r. do 21.06.2021 r. do godz. 14:00.

 

************************************************************************************************************************************************

OFERTA EDUKACYJNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU
 

 

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy przyjęcie uczniów do 3 oddziałów klas A,B,C zgodnie z przedstawioną poniżej ofertą.

KLASA

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

A

Język polski

Historia

Język angielski

J. angielski,

J. niemiecki

B

Matematyka

Geografia

J. angielski,

J. niemiecki

C

Chemia,

Biologia

J. angielski,

J. niemiecki

 

Przedmioty punktowane do wszystkich klas:

 • język polski;
 • matematyka;
 • najlepsza ocena z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka;
 • najlepsza ocena z przedmiotów: geografia, historia.

Języki obce nowożytne:

Uczeń przydzielany jest do grup językowych na podstawie:

 • język angielski – wyniku egzaminu po szkole podstawowej;
 • język niemiecki - wyniku testu diagnozującego przeprowadzanego na początku roku szkolnego.

Liczba godzin wszystkich przedmiotów nauczanych w poszczególnych oddziałach w klasie I,II,III,IV znajduje się w ramowym planie nauczania: 

(kliknij w nazwę oddziału)

Oddział A

      Oddział B

Oddział C

 

************************************************************************************************************************************************

  baner 2021 1

 

 

 

 

  

 

LOGO JUBILEUSZU

 

lieum braz CMYK

 

 

 

group_52032_0e0fee_huge.jpg


 archiwum


 tablica zszo


 

GI DeutschPlus LOGO 02

WEB EKRAN


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp