bip

góra.jpg

top.jpg

etap1 etap2new etap3
etap4 etap5
 etap6

etap7

etap8

 

bar1.jpg

 

1. Wypełnienie wniosku na portalu: https://portal.oswiatawradomiu.pl/jst/radom/CMS/nabory.aspx

2. Drukowanie wniosku, sprawdzenie poprawności i KOMPLETNOŚCI danych, podpisanie wniosku przez obydwoje rodziców (jednego rodzica, tylko w uzasadnionych przypadkach). Uwaga: W przypadku zaznaczenia jednego lub więcej kryteriów ex-aequo należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium.

3. Dostarczenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami.

Wniosek wraz z dokumentami można złożyć w następujący sposób:

- dostarczyć dokumenty w wersji papierowej, zapakowane w dużą kopertę, do I LO (placówki „pierwszego wyboru”).

Zaklejoną kopertę (z zapisem daty złożenia dokumentów w budynku szkoły) należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie;

lub

- przesłać scan lub zdjęcie dokumentu drogą mailową (scan/zdjęcia kompletnego wniosku z 2 podpisami rodziców oraz innych dokumentów) na adres I LO: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - forma preferowana) i telefonicznie.

bar2new

Do wniosku dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych określonych kryteriów:

a) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu) Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

b) opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej 

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

c) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do szkoły ponadpodstawowej wypełnione przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

Wzór oświadczenia o wielodzietności - do pobrania tutaj

d) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 roku poz. 511, z późń. zm.) -

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

e) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem -

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata (Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem” lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka wypełnione przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

Wzór oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka - do pobrania tutaj

f) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 998, 1076, 1544 i 2245 oraz z 2019 roku poz. 730) -

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

 

bar3.jpg

etap3new.jpg

bar4.jpg

 

 

Dostarczenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty w formie:

 1. elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
 2. papierowej w budynku szkoły.

Należy dostarczyć kopie poświadczone za zgodność przez szkołę podstawową.

ZMIANA WYBORU PREFERENCJI: W celu dokonania anulowania akceptacji wniosku kandydat jest zobowiązany dostarczyć (w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) podanie od rodzica.

Podanie o anulowanie akceptacji wniosku w systemie – do pobrania tutaj

 bar5.jpg

 blok5.jpg

bar6.jpg

   Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie dokumentów:
1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
2. 2 zdjęcia
3. deklaracja wyboru obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego
4. klauzula informacyjna dla kandydatów do szkoły
5. oświadczenie religia/etyka
6. oświadczenie do korzystania z dziennika elektronicznego
7. zgoda na publikację wizerunku ucznia w mediach
8. klauzula informacyjna dla osób, których wykorzystany zostanie wizerunek
9. oraz kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły z innej preferencji niż pierwsza dostarczają dodatkowo kwestionariusz:
dane osobowe uczniów 
 

 

bar7.jpg

blok7.jpg

Ważne.jpg

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego kandydatów do oddziałów klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie Komunikatu Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty z dnia 27 kwietnia 2020 roku:

 • Wyłącza się stosowanie harmonogramu rekrutacji określonego Zarządzeniem nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.
 • Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Komunikat Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty z dnia 27 kwietnia 2020 roku

UWAGA:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530):

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 roku poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. Przepis ten stosuje się także do rodziców, uczniów, absolwentów i innych osób realizujących swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów oświatowych, w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów.

 

ZMIANA HARMONOGRAMU REKRUTACJINA ROK SZKOLNY 2020/2021


W związku z zaistniałą sytuacją w kraju harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 ulega zmianie.

 

 

 

 • Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 w wersji pdf.

pobrany plik.png

 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU 

 W roku szkolnym 2020/2021 planujemy przyjęcie uczniów do 3 oddziałów klas A,B,C zgodnie z przedstawioną poniżej ofertą.

 Liczba uczniów

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Zajęcia sportowe 
i rekreacyjno-zdrowotne

A

30

Język polski

Historia

Język angielski

J. angielski,

J. niemiecki

Uczeń wybiera w ramach
obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego

jedną dyscyplinę sportową spośród:

- pływania;

- piłki siatkowej;

- aerobiku z siłownią.

B

30

Matematyka

Geografia

J. angielski,

J. niemiecki

C

30

Chemia,

Biologia

J. angielski,

J. niemiecki

Przedmioty punktowane do wszystkich klas:

 • język polski;
 • matematyka;
 • najlepsza ocena z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka;
 • najlepsza ocena z przedmiotów: geografia, historia.

Języki obce nowożytne:

Uczeń przydzielany jest do grup językowych na podstawie:

 • język angielski – wyniku egzaminu po szkole podstawowej;
 • język niemiecki - wyniku testu diagnozującego przeprowadzanego na początku roku szkolnego.

Wychowanie fizyczne:
W ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego uczeń, składając deklarację w momencie naboru do szkoły, dokonuje wyboru jednej dyscypliny sportowej spośród: pływanie, piłka siatkowa, aerobik z siłownią.

Zajęcia te prowadzone są w grupach międzyoddziałowych.

Liczba godzin wszystkich przedmiotów nauczanych w poszczególnych oddziałach w klasie I,II,III,IV znajduje się w ramowym planie nauczania: 

 Oddział A
 Oddział B
 Oddział C

 

 

 

  Kopernik plakat B21  
  Projekt i skład: Tania Drukarnia Radom http://taniadrukarnia.net  
 
 

LOGO JUBILEUSZU

 

lieum braz CMYK

 

 

 

group_52032_0e0fee_huge.jpg


 archiwum


 tablica zszo


 

GI DeutschPlus LOGO 02

WEB EKRAN


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp