bip

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

W dniu 16.07.2019 r. o godzinie 12.00 zostaną podane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie następujących dokumentów:

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej na tym etapie:

 

16.07.2019                        12:00 – 15:00

17.07.2019 – 19.07.2019 08:00 – 15:00

22.07.2019 – 23.07.2019 08:00 – 15:00

W dniu 25.07.2019 o godz. 12:00 zostaną podane listy kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych do szkoły.

 

 

Etap uzupełniania wniosku

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową).

Dodatkowo laureaci lub finaliści: Zaświadczenie o byciu laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz zaświadczenie o byciu laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej w tym etapie:

19.06.2019 14:00 – 15.00

21.06.2019 – 28.06.2019 08:00 – 15.00

KANDYDAT PRZED DOSTARCZENIEM KOPII ŚWIADECTWA I ZAŚWIADCZENIA O WYNIKU EGZAMINU

SAMODZIELNIE WPROWADZA OCENY I WYNIKI DO SYSTEMU W ZAKŁADCE ARKUSZ OSIĄGNIĘĆ

 

 

Informujemy, że podczas etapu „Zmiana wyboru preferencji” Komisja Rekrutacyjna pracuje 
w godzinach:

17.06.2019 r. 10.00 – 15.30

18.06.2019 r. 08.00 – 15.30

19.06.2019 r. 08.00 – 15.30

 

 

 

W celu dokonania anulowania akceptacji wniosku kandydat jest zobowiązany dostarczyć podanie od rodzica:

 

<wzór podania>

 

OFERTA EDUKACYJNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MIKOŁAJA KOPERNIKA

W RADOMIU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy przyjęcie uczniów do 3 oddziałów klas A,B,C zgodnie z przedstawioną poniżej ofertą.

 

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

A

Język polski,

Historia

w klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród:

język angielski,

wiedza o społeczeństwie

J. angielski,

J. francuski

B

Matematyka

w klasie pierwszej do wyboru drugi przedmiot rozszerzony spośród:

fizyka,

geografia

J. angielski,

J. niemiecki

C

Chemia,

Biologia

J. angielski,

J. niemiecki

 

Przedmioty punktowane do wszystkich klas:

 • język polski;
 • matematyka;
 • najlepsza ocena z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka;
 • najlepsza ocena z przedmiotów: geografia, historia.

Przedmioty rozszerzone i uzupełniające:

 • od klasy pierwszej realizuje się wybrane przez ucznia przedmioty w zakresie rozszerzonym;
 •  z fizyki, chemii, biologii w zakresie rozszerzonym prowadzi się ćwiczenia laboratoryjne;
 •  planowane jest, że oddział klasy c od roku szkolnego 2019/2020 będzie realizował program Szkoła Promocji Zdrowia wraz z Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. Program Szkoły Promocji Zdrowia został zatwierdzony przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Celem podstawowym programu jest upowszechnianie wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia. W ramach zajęć prowadzonych w szpitalu uczniowie poznają funkcjonowanie szpitala odwiedzając zakłady, pracownie diagnostyczne i oddziały. Zajęcia prowadzone są przez mgr pielęgniarstwa, lekarzy, rehabilitantów, psychologów, mikrobiologów.

 Języki obce nowożytne:

 • ucznia przydziela się do grup językowych na podstawie:
 1. język angielski - wyniku egzaminu ósmoklasisty;
 2. język niemiecki - wyniku testu diagnozującego przeprowadzanego na początku roku szkolnego;
 3. język francuski - przewiduje się jeden poziom nauczania dla wszystkich uczniów - poziom początkujący.

 

Wychowanie fizyczne:

 • w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego uczeń, składając deklarację w momencie naboru do szkoły, dokonuje wyboru jednej dyscypliny sportowej spośród: pływanie, piłka siatkowa, aerobik z siłownią. Zajęcia te prowadzone są w grupach międzyoddziałowych.

 

 

Liczba godzin wszystkich przedmiotów nauczanych w poszczególnych oddziałach w klasie I,II,III znajduje się w ramowym planie nauczania: 

Oddział A – Przedmioty rozszerzone: język polski, historia jeden do wyboru spośród język angielski, wiedza o społeczeństwie

Oddział B – Przedmioty rozszerzone: matematyka do wyboru jeden spośród: fizyka, geografia

Oddział C – Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 jest dostępny na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

 

LOGO JUBILEUSZU

 

lieum braz CMYK

 

 

 

group_52032_0e0fee_huge.jpg


 archiwum


 tablica zszo


 

GI DeutschPlus LOGO 02

WEB EKRAN


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp