bip

OFERTA EDUKACYJNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MIKOŁAJA KOPERNIKA

W RADOMIU DLA UCZNIÓW PO GIMNAZJUM

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy przyjęcie uczniów do 3 oddziałów klas A,B,C zgodnie z przedstawioną poniżej ofertą.

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Przedmioty uzupełniające

A

Język polski,

Historia

po klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród:

język angielski,

wiedza o społeczeństwie

J. angielski,

J. francuski

 •   Przyroda

Uczeń realizuje drugi przedmiot uzupełniający do wyboru spośród:

 • Edukacja historyczno-prawna;
 • Zastosowanie matematyki 
  w przedmiotach humanistycznych.

B

Matematyka,

Język angielski

po klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród:

fizyka,

geografia

J. angielski,

J. niemiecki

 • Historia i społeczeństwo

C

Chemia,

Biologia

J. angielski,

J. niemiecki

 • Historia i społeczeństwo 

Uczeń realizuje drugi przedmiot uzupełniający do wyboru spośród:

 • Matematyka w naukach przyrodniczych;
 • Język niemiecki w medycynie;
 • Zastosowanie fizyki w naukach medycznych.

Przedmioty punktowane do wszystkich klas:

 • język polski;
 • matematyka;
 • najlepsza ocena z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka;
 • najlepsza ocena z przedmiotów: geografia, historia.

Przedmioty rozszerzone i uzupełniające:

 • od klasy drugiej realizuje się wybrane przez ucznia przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające;
 • wyboru trzeciego proponowanego przedmiotu rozszerzonego uczeń dokonuje po klasyfikacji śródrocznej zgodnie z § 39 ust. 11 Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu;
 • z fizyki, chemii, biologii w zakresie rozszerzonym prowadzi się ćwiczenia laboratoryjne;
 • przedmioty uzupełniające są zajęciami obowiązkowymi;
 • planowane jest, że oddział klasy c od roku szkolnego 2019/2020 będzie realizował program Szkoła Promocji Zdrowia wraz z Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. Program Szkoły Promocji Zdrowia został zatwierdzony przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Celem podstawowym programu jest upowszechnianie wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia. W ramach zajęć prowadzonych w szpitalu uczniowie poznają funkcjonowanie szpitala odwiedzając zakłady, pracownie diagnostyczne i oddziały. Zajęcia prowadzone są przez mgr pielęgniarstwa, lekarzy, rehabilitantów, psychologów, mikrobiologów.

 Języki obce nowożytne:

 • ucznia przydziela się do grup językowych na podstawie:
 1. język angielski - wyniku egzaminu gimnazjalnego;
 2. język niemiecki - wyniku testu diagnozującego przeprowadzanego na początku roku szkolnego;
 3. język francuski - przewiduje się jeden poziom nauczania dla wszystkich uczniów - poziom początkujący.

Liczba godzin wszystkich przedmiotów nauczanych w poszczególnych oddziałach w klasie I,II,III znajduje się w ramowym planie nauczania:

Oddział A – informacje ukażą się do 30.03.2019 r.

Oddział B – informacje ukażą się do 30.03.2019 r.

Oddział C – informacje ukażą się do 30.03.2019 r.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 jest dostępny na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły i stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

srebrna tarcza.jpg

group_52032_0e0fee_huge.jpg


 archiwum


 tablica zszo


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp