bip

Rekrutacja uzupełniająca

Dokumenty można składać w dniach:

13.07.2018 r. godz. 08:00 – 15:30

16.07.2018 r. godz. 08:00 – 15:00

Kandydat powinien dostarczyć:

  • Podanie skierowane do Komisji Rekrutacyjnej
  • Kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 20t uso (tzw. kryteria ex-aequo - jeśli kandydat je spełnia)

W dniu 6.07.2018 r. o godzinie 12.00 zostaną podane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie następujących dokumentów:

oraz kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły z innej preferencji niż pierwsza dostarczają dodatkowo kwestionariusz:

dane osobowe uczniów

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej na tym etapie:

6.07.2018  12:00 – 15:30

9.07.2018 – 11.07.2018 08:00 – 15:30

12.07.2017 08:00 – 09:00

W dniu 12.07.2018 o godz. 16:00 zostaną podane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.


Etap uzupełniania wniosku

Przyjmowanie dokumentów – KOPIE potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum i z okrągłą pieczątką na każdej stronie dokumentu :

  • Świadectwo ukończenia gimnazjum
  • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • Oryginał: Zaświadczenie o byciu laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz zaświadczenie o byciu laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej na tym etapie:

22.06.2018 12:00 – 15.30

25.06.2018 – 26.06.2018 08:00 – 15.30

27.06.2018 08:00 – 15:00

Rekrutacja do radomskich szkół ponadgimnazjalnych odbywa się za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą pod adresem internetowym:

https://naborpg.oswiatawradomiu.pl/kandydat/app/

 * * *

Informujemy, że podczas etapu „Zmiana wyboru preferencji” Komisja Rekrutacyjna pracuje
w godzinach:

15.06.2018 r. 10.00 – 15.30

18.06.2018 r. 08.00 – 15.30

19.06.2018 r. 08.00 – 15.00

W celu dokonania anulowania akceptacji wniosku kandydat jest zobowiązany dostarczyć podanie od rodzica

<wzór wniosku>

 * * *

W dniach 10–18.05.2018 r.  kandydat składa wniosek w szkole pierwszego wyboru wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja odbywa się w bibliotece szkolnej.

Godziny pracy Komisji:

10.05.2018 r. 10.00 – 15.30

11.05.2018 r. – 17.05.2018 r. 08.00 – 15.30

18.05.2018 r. 08.00 – 14.30

 

OFERTA EDUKACYJNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU OD ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy przyjęcie 120 uczniów do 4 oddziałów klas A, B, C, D zgodnie z przedstawioną poniżej ofertą.

 

Liczba

uczniów

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Przedmioty uzupełniające

Zajęcia sportowe i rekreacyjno-zdrowotne

A

30

Język polski

Historia

po klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród:

język angielski,

wiedza o społeczeństwie

J. angielski,

J. francuski

v  Przyroda

Uczeń realizuje drugi przedmiot uzupełniający do wyboru spośród:

v  Edukacja historyczno-prawna;

v  Zastosowanie matematyki 
w przedmiotach humanistycznych

Uczeń wybiera w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego jedną dyscyplinę sportową spośród:

- pływanie

- piłka siatkowa

- aerobik z siłownią

B

30

Matematyka

Język angielski

po klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród:

fizyka, geografia

J. angielski,

J. niemiecki

v  Historia i społeczeństwo

Uczeń wybiera w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego jedną dyscyplinę sportową spośród:

- pływanie

- piłka siatkowa

- aerobik z siłownią

C i D

60

Chemia, Biologia

J. angielski,

J. niemiecki

v  Historia i społeczeństwo 

Uczeń realizuje drugi przedmiot uzupełniający do wyboru spośród:

v  Matematyka w naukach przyrodniczych;

v  Język niemiecki w medycynie;

v  Zastosowanie fizyki w naukach medycznych

Uczeń wybiera w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego jedną dyscyplinę sportową spośród:

- pływanie

- piłka siatkowa

- aerobik z siłownią

 

Przedmioty rozszerzone i uzupełniające:

- od klasy drugiej realizuje się wybrane przez ucznia przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające;

- wyboru trzeciego proponowanego przedmiotu rozszerzonego uczeń dokonuje po klasyfikacji śródrocznej zgodnie z § 39 ust. 11 Statutu I Liceum   Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu;

- z fizyki, chemii, biologii w zakresie rozszerzonym prowadzi się ćwiczenia laboratoryjne;

- przedmioty uzupełniające są zajęciami obowiązkowymi.

 Języki obce nowożytne:

- ucznia przydziela się do grup językowych na podstawie:

  1. język angielski - wyniku egzaminu gimnazjalnego,
  2. język niemiecki - wyniku testu diagnozującego przeprowadzanego na początku roku szkolnego,
  3. język francuski - przewiduje się jeden poziom nauczania dla wszystkich uczniów - poziom początkujący.

Wychowanie fizyczne:

- w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego uczeń, składając deklarację w momencie naboru do szkoły, dokonuje wyboru jednej dyscypliny sportowej spośród: pływanie, piłka siatkowa, aerobik z siłownią. Zajęcia te prowadzone są w grupach międzyoddziałowych.

Liczba godzin wszystkich przedmiotów nauczanych w poszczególnych oddziałach w klasie I, II, III znajduje się w ramowym planie nauczania: 

Oddział A - Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, do wyboru jeden sposród: język angielski, wiedza o społeczeństwie. Dodatkowy przedmiot uzupełniający do wyboru spośród: Edukacja historyczno - prawna; Zastosowanie matematyki w naukach humanistycznych;

Oddział B - Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, do wyboru jeden spośrod: fizyka, geografia

Oddział C - Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia. Dodatkowy przedmiot uzupełniający do wyboru spośród: Zastosowanie fizyki w naukach medycznych; Język niemiecki w medycynie; Matematyka w naukach przyrodniczych;

Oddział D - Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia. Dodatkowy przedmiot uzupełniający do wyboru spośród: Zastosowanie fizyki w naukach medycznych; Język niemiecki w medycynie; Matematyka w naukach przyrodniczych;

 Dni Otwarte - 2018 zaproszenie-1.jpg

Dni Otwarte - 2018 zaproszenie-2.jpg

Zajęcia tematyczne

 

Piątek 06.04.2018

Pokazy chemiczne

Sala nr 6

 

14.00

15.00

 

Pokazy fizyczne

Sala nr 5

 

14.30

16.15

 

Zajęcia z języka niemieckiego

Sala nr 4a

 

13.00

14.50

16.00

Obserwacje mikroskopowe i doświadczenia biologiczne 

Sala nr 7

 

 

15.30

 

 

Sobota 07.04.2018

Pokazy chemiczne

Sala nr 6

 

10.00

11.30

13.00

Pokazy fizyczne

Sala nr 5

 

9.30

11.00

13.30

Zajęcia z języka niemieckiego

Sala nr 4a

 

9.50

11.50

13.50

Obserwacje mikroskopowe i doświadczenia biologiczne 

Sala nr 7

 

10.30

12.00

 

 

pobrany plik.jpg

LOGO JUBILEUSZU

 

lieum braz CMYK

 

 

 

group_52032_0e0fee_huge.jpg


 archiwum


 tablica zszo


 

GI DeutschPlus LOGO 02

WEB EKRAN


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp