bip

Rekrutacja do radomskich szkół ponadgimnazjalnych odbywa się za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą pod adresem internetowym:

https://naborpg.oswiatawradomiu.pl/kandydat/app/


* * *

 

Do dokumentów kandydat dołącza podpisane przez rodzica formularze:

- deklaracja wyboru obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego

- oświadczenie rodzica w sprawie uczęszczania dziecka na religię / etykę

- oświadczenie rodzica o wykorzystywaniu danych osobowych do ZSZO

- oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku

oraz

- dwa zdjęcia

- dane osobowe ucznia

Godziny pracy Komisji na tym etapie:

 

6 lipca 2017r. 10.00 – 15.30
7-13 lipca 2017r. 08.00 – 15.30
14 lipca 2017r. 08.00 – 11.30

 

 * * *

 

OFERTA EDUKACYJNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

W roku szkolnym 2017/2018 planujemy przyjęcie 120 uczniów do 4 oddziałów klas A, B, C, D zgodnie z przedstawioną poniżej ofertą.

 

Liczba

uczniów

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Przedmioty uzupełniające

Zajęcia sportowe  i rekreacyjno-zdrowotne

A

30

Język polski

Historia

po klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród:

język angielski,

wiedza  o społeczeństwie

J. angielski,

J. francuski

v  Przyroda

Uczeń realizuje drugi przedmiot uzupełniający do wyboru spośród:

v  Edukacja historyczno-prawna;

v  Zastosowanie matematyki
w przedmiotach humanistycznych

Uczeń wybiera w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego jedną dyscyplinę sportową spośród:

- pływanie

- piłka nożna

- piłka siatkowa

- aerobik z siłownią

B

30

Matematyka

Język angielski

po klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród:

fizyka, geografia

J. angielski,

J. niemiecki

v  Historia i społeczeństwo

Uczeń wybiera w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego jedną dyscyplinę sportową spośród:

- pływanie

- piłka nożna

- piłka siatkowa

- aerobik z siłownią

C i D

60

Chemia, Biologia

J. angielski,

J. niemiecki

v  Historia i społeczeństwo 

Uczeń realizuje drugi przedmiot uzupełniający do wyboru spośród:

v  Matematyka w naukach przyrodniczych;

v  Język niemiecki w medycynie;

v  Zastosowanie fizyki w naukach medycznych

Uczeń wybiera w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego jedną dyscyplinę sportową spośród:

- pływanie

- piłka nożna

- piłka siatkowa

- aerobik z siłownią

 

Przedmioty rozszerzone i uzupełniające:

- od klasy drugiej realizuje się wybrane przez ucznia przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające;

- wyboru trzeciego proponowanego przedmiotu rozszerzonego uczeń dokonuje po klasyfikacji śródrocznej zgodnie z § 39 ust. 11 Statutu I Liceum       Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu;

- z fizyki, chemii, biologii w zakresie rozszerzonym prowadzi się ćwiczenia laboratoryjne;

- przedmioty uzupełniające są zajęciami obowiązkowymi.

 Języki obce nowożytne:

- ucznia przydziela się do grup językowych na podstawie:

a. język angielski -  wyniku egzaminu gimnazjalnego,

b. język niemiecki - wyniku testu diagnozującego przeprowadzanego na początku roku szkolnego,

c. język francuski - przewiduje się jeden poziom nauczania dla wszystkich uczniów - poziom początkujący.

Wychowanie fizyczne:

- w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego uczeń, składając deklarację w momencie naboru do szkoły, dokonuje wyboru jednej dyscypliny sportowej spośród: pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, aerobik z siłownią. Zajęcia te prowadzone są w grupach międzyoddziałowych.

 

Liczba godzin wszystkich przedmiotów nauczanych w poszczególnych oddziałach w klasie I, II, III znajduje się w ramowym planie nauczania:

 

Oddział A - Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, do wyboru jeden sposród: język angielski, wiedza o społeczeństwie. Dodatkowy przedmiot uzupełniający do wyboru spośród: Edukacja historyczno - prawna; Zastosowanie matematyki w naukach humanistycznych;

Oddział B - Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, do wyboru jeden spośrod: fizyka, geografia

Oddział C i D - Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia. Dodatkowy przedmiot uzupełniający do wyboru spośród: Zastosowanie fizyki w naukach medycznych; Język niemiecki w medycynie; Matematyka w naukach przyrodniczych;

 

  

Dni Otwarte   2017 zaproszenie (1) 1

Dni Otwarte   2017 zaproszenie (1) 2

Harmonogram pokazów Dni otwarte 1

 Kopernik plakat 50x70 ver4.0 (1)

LOGO JUBILEUSZU

 

lieum braz CMYK

 

 

 

group_52032_0e0fee_huge.jpg


 archiwum


 tablica zszo


 

GI DeutschPlus LOGO 02

WEB EKRAN


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp