bip

Rekrutacja do radomskich szkół ponadgimnazjalnych odbywa się za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą pod adresem internetowym https://naborpg.oswiatawradomiu.pl/kandydat/app/

 

24-28.06.2016 – Komisja Rekrutacyjna przyjmuje w sali nr 5 kopie lub oryginały dokumentów: świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach z egzaminu gimnazjalnego

 

18-25.07.2016r. – Komisja Rekrutacyjna przyjmuje w sali nr 5 oryginały dokumentów: świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach z egzaminu gimnazjalnego

Do dokumentów kandydat dołącza podpisane przez rodzica formularze:

- deklaracja wyboru obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego

- oświadczenie rodzica w sprawie uczęszczania dziecka na religię/ etykę

- oświadczenie rodzica o wykorzystywaniu danych osobowych do ZSZO

- oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku

 

oraz

- dwa zdjęcia

- dane osobowe ucznia

 


OFERTA EDUKACYJNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU OD ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 planujemy przyjęcie 128 uczniów do 4 oddziałów zgodnie z przedstawioną poniżej ofertą.

 

 

Liczba

uczniów

Przedmioty
rozszerzone
Języki obce Przedmioty
uzupełniające
Zajęcia sportowe 
i rekreacyjno-zdrowotne
A 32

Język polski

Historia

po klasie pierwszej
do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród:

język angielski,

wiedza o społeczeństwie

J. angielski,

J. francuski

■ Przyroda

Uczeń realizuje drugi
przedmiot uzupełniający
do wyboru spośród:

■ Edukacja historyczno-prawna;

■ Zastosowanie matematyki
w przedmiotach
humanistycznych

Uczeń wybiera w ramach
obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego

jedną dyscyplinę sportową spośród:

- pływania

- piłki siatkowej

- aerobiku z siłownią

B 32

Matematyka

Język angielski

po klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród:

fizyka, informatyka

J. angielski,

J. niemiecki

■ Historia i społeczeństwo

■ Przyroda – tylko dla uczniów,
którzy wybiorą informatykę
jako trzeci przedmiot rozszerzony

Uczeń wybiera w ramach
obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego

jedną dyscyplinę sportową spośród:

- pływania

- piłki siatkowej

- aerobiku z siłownią

C 32 Chemia, Biologia

J. angielski,

J. niemiecki

■ Historia i społeczeństwo 

Uczeń realizuje drugi
przedmiot uzupełniający
do wyboru spośród:

■ Matematyka
w naukach przyrodniczych;

■ Język niemiecki
w medycynie;

■ Zastosowanie fizyki
w naukach medycznych

Uczeń wybiera w ramach
obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego

jedną dyscyplinę sportową spośród:

- pływania

- piłki siatkowej

- aerobiku z siłownią

D 32

Chemia

po klasie pierwszej
do wyboru drugi przedmiot rozszerzony spośród:

matematyka, biologia

J. angielski,

J. niemiecki

■ Historia i społeczeństwo 

Uczeń realizuje drugi
przedmiot uzupełniający
do wyboru spośród:

■ Matematyka
w naukach przyrodniczych;

■ Język niemiecki
w medycynie;

■ Zastosowanie fizyki
w naukach medycznych

Uczeń wybiera w ramach
obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego

jedną dyscyplinę sportową spośród:

- pływania

- piłki siatkowej

- aerobiku z siłownią

 

Przedmioty rozszerzone i uzupełniające:

- od klasy drugiej realizuje się wybrane przez ucznia przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające;

- wyboru drugiego/trzeciego proponowanego przedmiotu rozszerzonego uczeń dokonuje po klasyfikacji śródrocznej zgodnie z § 39 ust. 11 Statutu
I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu;

- z fizyki, chemii, biologii w zakresie rozszerzonym prowadzi się ćwiczenia laboratoryjne;

- przedmioty uzupełniające są zajęciami obowiązkowymi.

 Języki obce nowożytne:

- ucznia przydziela się do grup językowych na podstawie:

a. język angielski - wyniku egzaminu gimnazjalnego,

b. język niemiecki - wyniku testu diagnozującego przeprowadzanego na początku roku szkolnego,

c. język francuski - przewiduje się jeden poziom nauczania dla wszystkich uczniów - poziom początkujący.

Wychowanie fizyczne:

- w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego uczeń, składając deklarację w momencie naboru do szkoły, dokonuje wyboru jednej dyscypliny sportowej spośród: pływanie, piłka siatkowa, aerobik z siłownią. Zajęcia te prowadzone są w grupach międzyoddziałowych.

Liczba godzin wszystkich przedmiotów nauczanych w poszczególnych oddziałach w klasie I, II, III znajduje się w ramowym planie nauczania:

Oddział A

Oddział B

Oddział C

Oddział D

 

 

 *   *   *

rekrutacja_2016 

 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156j.t. ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U.2015.l942).

LOGO JUBILEUSZU

 

lieum braz CMYK

 

 

 

group_52032_0e0fee_huge.jpg


 archiwum


 tablica zszo


 

GI DeutschPlus LOGO 02

WEB EKRAN


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp