bip

 ***************************************************************************************************************************************************************************************

POWSTAJE NOWY WOLONTARIAT W KOPERNIKU!

WOLONTARIATt

28. września 2020 - spotkanie organizacyjne Szkolnego Klubu Młodzieżowego Wolontariatu

Ponad 30 osób zgłosiło się na spotkanie organizacyjne Szkolnego Klubu Młodziezowego Wolontariatu. Do uczniów z klas drugich licznie dołączyli pierwszoklasiści, pełni zapału i dobrych pomysłów. Na zebraniu zaproponowano następujące działania:

Założenie grupy na messengerze/fb
Ferie z arka(pomoc np.świetlica)
Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt - zbiórka karmy, kocy itd.
Zbiórka rzyborów szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka
Współpraca z organizacjami i osobami niosącymi pomoc potrzebującym
Pomoc emerytom liceum
Zbiórki na szczytne cele- pomoc chorym dzieciom (np. kiermasz ciast itp)
Włączenie sie w różne akcje szkolne np.walentynki 
Organizacja Dnia Wolontaraitu 5 grudnia

****************************************************************************************************************************************************************************************

Szkolny Klub Młodzieżowego Wolontariatu

 

wolontariat2017

 

„Bądź wolontariuszem – zmieniaj świat i siebie”

Dołącz do nas! (kliknij)

"Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce z jakim tej pomocy się udziela”

 Jan Paweł II,  Przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu                                                        

Koordynatorzy szkolnego wolontariatu w I LO (nauczyciele):

Barbara Cicha i Iwona Górska

Wolontariat  to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie.

Wolontariusz - (łac. volontarius = dobrowolny, chętny) w Słowniku Wyrazów Obcych                         i Zwrotów Obcojęzycznych W. Kopalińskiego, Wiedza Powszechna, wyd. IX, Warszawa 1975 r. czytamy, że jest to wojskowy, dawniej ochotnik, albo praktykant pracujący bez wynagrodzenia dla nauczenia się zawodu. W Słowniku Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. 27, Warszawa 1993 r. określany jest jako bezpłatna forma stażu w szpitalu lekarza  zdobywającego praktykę. Współczesna definicja określa wolontariusza jako kogoś, kto dobrowolnie, bez wynagrodzenia, świadomie działa na rzecz innych nie będących jego bliskimi. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego. Może to być również pomaganie środowisku naturalnemu.

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997 r. To dowód uznania dla ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym. To okazja do podsumowań, spotkań, podziękowań, ale również do przeprowadzania kolejnej akcji wolontarystycznej.

Szkolny Klub Wolontariatu rozwija działalność zarówno na zewnątrz, wszędzie tam gdzie potrzebna jest pomoc innych, jak i wewnątrz szkoły, na rzecz jej samej społeczności uczniowskiej. Uczniowie angażowani są w prace na rzecz środowiska lokalnego. Jest to zatem element edukacji społecznej oraz integracja ze środowiskami defaworyzowanymi  (np. seniorów, osób niepełnosprawnych itp.). SKW przygotowuje młodzież do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim, rozwija ich zainteresowania, umiejętności interpersonalne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność i otwartość na drugiego człowieka.

Wolontariat szkolny - inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Cechy wolontariusza:

*dużo optymizmu i chęć do działania;
*motywacja do niesienia pomocy potrzebującym;
*umiejętność wygospodarowania wolnej chwili;
*odwaga, empatia i otwartość;
*odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność;
*kultura osobista.

Kodeks etyczny wolontariusza:

 • Być pewnym - zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
 • Być przekonanym - nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
 • Być lojalnym - zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
 • Przestrzegać zasad - nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
 • Mówić otwarcie- pytać o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.
 • Chętnie uczyć się - rozszerzaj swoją wiedzę.
 • Stale się rozwijać - staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
 • Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą - będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
 • Być osobą na której można polegać - praca jest zobowiązaniem. Wykonaj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
 • Działać w zespole - znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Cele szczegółowe programu SKW:

 • włączania młodzieży w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego o charakterze regularnym i akcyjnym;
 • tworzenie więzi między uczniami, a nauczycielami;
 • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;
 • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
 • kształtowanie postaw prospołecznych;
 • rozwijanie empatii, zrozumienia;
 • inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
 • zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni;
 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
 • budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji  i poszerzaniu własnych zainteresowań;
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
 • współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się;
 • dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń;
 • zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach;
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 • wzmocnienie działań organizacji społecznych i pozarządowych poprzez wykorzystaniepotencjału wiedzy i umiejętności młodzieży;
 • prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji  i organizacji społecznych.

  Planowane efekty działań SKW:

 • lepsze poznanie środowiska lokalnego, jego potrzeb i możliwości działania;
 • stworzenie dla młodzieży szkolnej alternatywy w stosunku do narkotyków, przemocy w szkole, bierności i zobojętnienia na problemy społeczne;
 • wzmocnienie i usprawnienie działań podejmowanych przez wolontariuszy;
 • zwiększenie samodzielności i efektywności młodych ludzi;
 • zapobieganie patologii społecznej.

 

 


 


 

LOGO JUBILEUSZU

 

lieum braz CMYK

 

 

 

group_52032_0e0fee_huge.jpg


 archiwum


 tablica zszo


 

GI DeutschPlus LOGO 02

WEB EKRAN


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp