bip

logo.jpg

Do naszych głównych celów należy w szczególności:

 • działalność charytatywna na rzecz uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży,
 • wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • prowadzenie akcji związanych z ochroną i promocją zdrowia,
 • pomoc młodzieży niepełnosprawnej,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży,
 • wspomaganie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu w poprawianiu warunków lokalowych, w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych,
 • organizacja i wspomaganie wypoczynku młodzieży,
 • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • upowszechnianie wśród młodzieży dziedzin kultury, sztuki i tradycji,
 • propagowanie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Dla uczniów:

 • poszukujemy sponsorów mogących wesprzeć działania Stowarzyszenia,
 • gromadzimy środki finansowe z dobrowolnych wpłat,
 • organizujemy koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i inne zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży,
 • przeprowadzamy zbiórki odzieży i żywności, które w całości zostają przekazane ubogim uczniom,
 • udzielamy pomocy materialnej potrzebującym uczniom,
 • organizujemy imprezy: kursy, wystawy, pokazy, odczyty, dyskusje, sympozja, seminaria i inne,
 • ściśle współdziałamy z organami Liceum,
 • współdziałamy z władzami, instytucjami oraz organizacjami pokrewnymi, stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 • organizujemy wycieczki, biwaki i kolonie, fundujemy stypendia naukowe i socjalne.

konto.jpg

 

LOGO JUBILEUSZU

 

lieum braz CMYK

 

 

 

group_52032_0e0fee_huge.jpg


 archiwum


 tablica zszo


 

GI DeutschPlus LOGO 02

WEB EKRAN


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp