bip

Deklaracja 

Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika powstało w 2010 roku. Główna myśl, która przyświecała naszej inicjatywie, to utworzenie organizacji pozarządowej wspierającej naszą szkołę na każdym etapie działań.

Do naszych głównych celów należy w szczególności:

 • działalność charytatywna na rzecz uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży,
 • wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • prowadzenie akcji związanych z ochroną i promocją zdrowia,
 • pomoc młodzieży niepełnosprawnej,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży,
 • wspomaganie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu w poprawianiu warunków lokalowych, w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych,
 • organizacja i wspomaganie wypoczynku młodzieży,
 • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • upowszechnianie wśród młodzieży dziedzin kultury, sztuki i tradycji,
 • propagowanie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Dla uczniów:

 1. poszukujemy sponsorów mogących wesprzeć działania Stowarzyszenia,
 2. gromadzimy środki finansowe z dobrowolnych wpłat,
 3. organizujemy koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i inne zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży,
 4. przeprowadzamy zbiórki odzieży i żywności, które w całości zostają przekazane ubogim uczniom,
 5. udzielamy pomocy materialnej potrzebującym uczniom,
 6. organizujemy imprezy: kursy, wystawy, pokazy, odczyty, dyskusje, sympozja, seminaria i inne,
 7. ściśle współdziałamy z organami Liceum,
 8. współdziałamy z władzami, instytucjami oraz organizacjami pokrewnymi, stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 9. organizujemy wycieczki, biwaki i kolonie, fundujemy stypendia naukowe i socjalne.

Członkiem honorowym z numerem 1 naszego Stowarzyszenia zgodziła się zostać nasza absolwentka, światowej sławy diva operowa i reżyser oraz Honorowy Obywatel Radomia, Pani Maria Fołtyn.

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

 

 

NIP:                796 29 57 035

Regon:            142973511

KRS                0000385027  (data wpisu 29.04.2011)

Konto:            BRE Bank SA, BRE II O/ Korporacyjny w Warszawie      

                        17 1140 1977 0000 5967 6800 1001

 

*     *     * 

KONKURS FOTOGRAFICZNY RADOMSKIE SACRUM


pod honorowym patronatem Ordynariusza Diecezji Radomskiej ks. bp. Henryka Tomasika,

Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego,

Przewodniczącego Rady Miejskiej Miasta Radomia

oraz Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK


Termin nadsyłania prac: 25 maja 2016 r.
Regulamin dostępny na stronie:


http://www.laznia-radom.pl/?radomskie-sacrum-konkurs-fotograficzny,574

LOGO JUBILEUSZU

 

lieum braz CMYK

 

 

 

group_52032_0e0fee_huge.jpg


 archiwum


 tablica zszo


 

GI DeutschPlus LOGO 02

WEB EKRAN


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp