bip

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO

im. Mikołaja Kopernika w Radomiu

 

Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną promującą czytelnictwo, służącą w szczególności rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianiu i pogłębianiu u uczniów nawyku czytania i uczenia się przez całe życie.

 

Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać:

a/ uczniowie szkoły – na podstawie zapisów w dziennikach klasowych

b/ nauczyciele i pracownicy szkoły - na podstawie zatrudnienia w I LO

c/ rodzice uczniów – na podstawie karty czytelnika

d/ absolwenci szkoły – w czytelni biblioteki.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

 1. Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów biblioteki oraz uczestniczyć w organizowanych przez bibliotekarzy wydarzeniach kulturalnych i oświatowych.
 2. Czytelnicy mają możliwość doskonalenia umiejętności korzystania ze zbiorów
  i warsztatu informacyjnego biblioteki, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania
  i wykorzystywania informacji.
 3. Czytelnicy mogą liczyć na indywidualne doradztwo w doborze lektury.
 4. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru bibliotecznego. Do czytelni wchodzi się z czystymi rękami. Teczki i torby należy zostawić
  w wyznaczonym miejscu.
 5. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni.
 7. Uczniowie przygotowujący się do matury, olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
 8. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, można przed upływem terminu zwrotu prosić o jego sprolongowanie.
 9. W stosunku do czytelników przetrzymujących materiały biblioteczne mogą być zastosowane kary zgodne z ustaleniami Rady Pedagogicznej (prace na rzecz biblioteki itp.).
 10. Prośbę czytelników o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 11. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 12. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 13. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez wypisania ich z kart czytelników.
 14. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 15. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki - karta obiegowa.
 16. Wyróżniający się czytelnicy mogą być nagradzani na koniec roku szkolnego nagrodami książkowymi.
 17. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
 18. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 19. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

brazowe liceum 2018.jpg

  group_52032_0e0fee_huge.jpg  

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, żeI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018"


 archiwum


 tablica zszo


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp