bip

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Mikołaja Kopernika w Radomiu

 

Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną promującą czytelnictwo, służącą w szczególności rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianiu i pogłębianiu u uczniów nawyku czytania i uczenia się przez całe życie. Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.

 1. INFORMACJE WSTĘPNE
 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać:

a/ uczniowie szkoły – na podstawie zapisów w dziennikach klasowych

b/ nauczyciele i pracownicy szkoły - na podstawie zatrudnienia w I LO

 1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej w czasie przerw mogą wejść tylko uczniowie szkoły.Mogą oni korzystać z biblioteki szkolnej pod warunkiem, że są zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Z biblioteki nie mogą korzystać uczniowie przebywający na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Nauczyciele i pracownicy szkoły korzystają ze zbiorów biblioteki po zakończeniu przerw oraz na zasadzie rezerwacji wybranych pozycji w systemie MOL NET+.
 3. W widocznym miejscu, przed wejściem do biblioteki, umieszczone są najważniejsze informacje dotyczące zasad w niej obowiązujących,
  o maksymalnej liczbie użytkowników/odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece i konieczności zachowania dystansu przestrzennego.
 4. Poza udostępnianiem księgozbioru i stanowisk komputerowych w pomieszczeniu biblioteki nauczyciele bibliotekarze podejmują inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.
 5. Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych on-line.
 6. Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.
 7. Nauczyciele bibliotekarze współpracują z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces dydaktyczny.
 8. Na stronie internetowej szkoły i w zakładce biblioteka są umieszczane recenzje książek, teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych oraz do bibliotek cyfrowych.
 9. ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI NA TERENIE SZKOŁY
 10. Uczniowie oczekują na swoją kolej wejścia do biblioteki w wyznaczonym miejscu - na parterze, przed drzwiami do biblioteki - z zachowaniem odstępu 1,5m.
 11. Podczas pobytu w miejscach ogólnodostępnych biblioteki obowiązkowe jest dla użytkowników i bibliotekarzy zakrywanie nosa i ust poprzez użycie maseczek, przyłbic, ew. przy pomocy odzieży lub jej części oraz dezynfekowanie rąk zaraz po wejściu do pomieszczenia.
 12. W pomieszczeniu zapewnia się dostęp do płynu dezynfekującego.
 13. W bibliotece obowiązuje zachowanie odległości między pracownikami oraz osobami korzystającymi co najmniej 1,5 m.
 14. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
 15. Przy stanowisku bibliotekarza może przebywać jeden uczeń. Na podłodze oznaczona jest linia bezpiecznego odstępu pomiędzy użytkownikiem
  a nauczycielem bibliotekarzem. Po opuszczeniu biblioteki osoba korzystająca
  z wypożyczalni informuje kolejnego oczekującego o możliwości wejścia do pomieszczenia.
 16. Po przyjęciu książek od użytkownika każdorazowo dezynfekowany jest blat, na którym leżały książki.
 17. W czytelni może jednorazowo przebywać maksymalnie 4 uczniów, w miejscach wskazanych przez nauczyciela bibliotekarza, z zachowaniem odstępu 1,5m.
 18. Stanowiska czytelnicze dezynfekowane są po każdym użytkowniku.
 19. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych
  i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
 20. Zabrania się wnoszenia do biblioteki okryć wierzchnich, parasoli itp.
 21. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane dwudniowej kwarantannie.
 • PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW
 1. Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów biblioteki oraz uczestniczyć
  w organizowanych przez bibliotekarzy wydarzeniach kulturalnych i oświatowych, z uwzględnieniem zasad przedstawionych w rozdziale II - ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI NA TERENIE SZKOŁY.
 2. Czytelnicy mają możliwość doskonalenia umiejętności korzystania ze zbiorów 
  i warsztatu informacyjnego biblioteki, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.
 3. Czytelnicy mogą liczyć na indywidualne doradztwo w doborze lektury.
 4. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru bibliotecznego.
 5. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni.
 7. Uczniowie przygotowujący się do matury, olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
 8. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, można przed upływem terminu zwrotu prosić o jego sprolongowanie.
 9. W stosunku do czytelników przetrzymujących materiały biblioteczne mogą być zastosowane kary zgodne ze Statutem Szkoły oraz z ustaleniami Rady Pedagogicznej.
 10. Prośbę czytelników o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 11. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 12. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 13. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez odpisania ich z kont czytelników przez nauczyciela bibliotekarza.
 14. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 15. Na okres ferii zimowych czytelnicy mogą wypożyczyć jednorazowo 4 pozycje.
 16. Na okres ferii letnich (wakacji) czytelnicy mogą, po rozliczeniu się z wypożyczeń w danym roku szkolnym, wypożyczyć jednorazowo 5 książek. Termin zwrotu książek wypożyczonych na wakacje upływa 10 września.
 17. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych
  z biblioteki - karta obiegowa.
 18. Wyróżniający się czytelnicy mogą być nagradzani na koniec roku szkolnego nagrodami książkowymi.
 19. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
 20. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 21. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

LOGO JUBILEUSZU

 

lieum braz CMYK

 

 

 

group_52032_0e0fee_huge.jpg


 archiwum


 tablica zszo


 

GI DeutschPlus LOGO 02

WEB EKRAN


logo giodo

 TwojeDaneTwojaSprawa 2015

 


 

bezpieczna szkola

 


 

certyfikat LSNT

 


 

dialog


 

monografia1

 


 

odkrywcy


dobrze zaPROJEKTowana szkola 


 

sdp